OCR Output

F:»-..;-x-»-c.-.;Fk.—-.

."Hyrkusk« Taxa ifan d. I Maji til d

jfiongl. Commerce-Cohan513111196,

;.S?ongI. :.'Comme_rce- Collegii Circu-«

xKongL Kammars och Com-merce¬

.:.5?.ongI. Abo Hof- 9?aI1‘5 Bief, an¬

11779,

jKongL Krigs Collegii Kungörelse, 211.
gäende SaltpeterfudertsWerkmasta
225 befrielse for Yemillningss afgif
t1:2n. D. 3 Maji.

KongL KammariCollegii Kungörelk -.¬
fe., 2113621162 kiden.. til bescvärs an¬
sförande Juki Reduåionsi och Liquix
-.dations- måL D 3 Maji. «’

4 Now-1779.15.13 7 Maji.

ende Borgens fit6IIanb2 för eL.Bdterj
;...D 17 Maji.

1212211262262 Swenjska Städ·er¬
riexe Handel gpå Tyjkaorterng 7D.
31 Midi. «

Jaire.’ angaende Verm-items for
-.-de ifrån Baibariet och Leuanten
hiekommaude Skepp D 31 Maji.

Collegiemes Kungöielfe, 211g62n=
de Märk- rullor för de Skepp, som.
.·til Marfirand 21162211112. “C. 44.1211;

,gående Under- Domstolarnes skyl-j
digheker i anseende til twister om
Krono-«Rusttzåll.. och besitkning derå
D. 21 Junii.

»Um ämne. D. 22 Junii.

Esset-thing sefrer syÄrataiem

sitt779.«
KongL Wafa Hof- Rätks Bref 1 sam¬
ma 6111112. ..C 23 Junii.

Borgmästare --.och Näds Kungorelse,

angående Kronosiltfkpldernes beta¬
lande. D »So Junii.

Ofwer i« Skäkhäiiare- Embekeks Kun¬
göreise, anqåmde wißa “(16361651
sakersiföesäljande .2f122 :Wigt. D.
;-·1,7 Julii«,

Konsi. Krigs -- Collegii ;:5?1111g622l1°2,
;2 Ifate= Taxa sför sxssamma seid. s-Dit. -.dat.«

..Kongl. Åbo :Hof-" Nåtts Bref,- angåii

om underhålls ucdeluiugett af Krise¬
1112115 sHuS medlen ·er innewoer
de 62. LC. m Julii.

s Kongk Maj: 15 Förordning, angsende

uphörandet of Finjka 2IImog'2115.
6 glich 136 Revel D. ,.27««Ju 11

Kongi. 9322615 Refolucion ..uppå den
Almoges istDakarne, »som bekienar
»Skora Kopparbergs Bergsiag med
Kol, ingifm Hunderdäniga Beswärs¬
-Skr.ift, angäende iKolmåktek der¬
-stc·1de8, Hoch aksktltgtfonnenk lidam
zde wid utgörandet och iefweramsen
.,-af deias Skxakke Kol. D. 3 Aug.

KongL jKamnIarssx Collegii 5211111111211

se, angoende fdrhogning uti Landr-«
11121211125 Dag zsi trackkamente for
zvprivate 6611611252321. D. .16 Aqg.

Kongi. Commerce -"Coliegii I«Kung"ö¬
512152, sangåendeukjkokksckorts stämpt
Ianbe. C. 16 Augth'.

« Ofwer - Stäthållare -."Embeteks Kun¬
.,Kongi. Götha Hof- Restes BtefI 1 sam¬

Hörelsh -angäende iztdelningen Nfde
soc-c¬