OCR Output

I779°¬

Kongl.- Wafa Hof-Ritte; Bres, an-»

_ gående en bäme ordningsi tatst-ta¬
gande wid - U.»der-R-.ikkcrne med in¬
fändandet af R.ått«eg,511"gs-Hat-Min¬
gar m. m.

Borgmäsiare ad) Rst Kungörelse ,

attchcnde Inquarterings - afgifcens _

betalanbe. D. gr Mart.

KongL Swea Hof-Närrs Unis/effa¬
Le, angöiende yrterligqre ukwågar
til förekvmmande af B«arnamord·.¬
Q; 12 AIXPYH.

Konsks SWM Hof--Nåcks Univsekfaz
Is- Angående Plikt för owng Bräu- «

newins ti·lwer.kning. D. 12 Apr;

KongL Commercescollegisi Univer¬
Do 120 Apr¬

{ale i samma ämne.
KotIgL Götha Hof-Röcke Bres, an¬

gäende plikt i Brånwin8-1nål. D.sp

Iz— April.

Kongc Gökha H·o"f-Råkks Vrefj ans '

gäende ytkcrligare ukmägar til five¬

kommande of Warnuner Den ¬

«I.3 April;
Rongl'. Äho Hof-Nötig Bres, ans¬
gäende puff i· Brånwins-sn·såi.- D.
- 1:4 April”.

Kdngi. Åbo Hof-Nötig Bref·, angs¬

ende ykterligare utwågars til förcis
kommande af Bnrnmnordz. D.- 14
April. .

Kongi. Majtks Försordning ochs Pa¬
bud,,. at: kauske Coogvaerdie¬

Förteknings after Årarakew

Wm»

Skeppare {forte hafrpa sic- Bo ocs
hemwistx inom Nikeg D.15 Apr.

KMgL Genera-l sKrigs « Nåtrens Cir¬
culaire, anqsiende yckerlizxare Urwås
gar emoc Barkmmopd D. 16 Apa¬

KongL W’afiv Hof-Ränz- Brief, am¬
gåisnsdes plsikk is Bräi1win8-möl. DI»
1-9.. April-. «

KongL Wkajcks Smng och Regie¬
meme, angaenbe ManufaåuriDiis
fcont-fouden, D-. 22 Apr.

waer s Stäthållare - Embeteks Kuns¬

görelfe, angående Förbud fist Sis¬

famnde, at wid Wådersioctan utfi

Målarens wäster om Jsrnbron chi¬

ffa större eiler mindre Fartyg. DI¬

Dz April".

KongL W’afii Hof-Nötig Bref«, an¬

" gäende ytterkigare utwägar til fé‘rey

kommande of B«arnamord", “be-w

26 Apka

Rang}. Wafå Hof--Rätks Bref, em¬

gkicnde Krono -—Fullmägtisges {Folk

disgheter i’ ågo--stwister. D; 26 Aspn

Kongl;. Wafej Hof - Shifts Bvef til¬

· äandstzöfdingarne,. angående wißax
omståndighecers i aft tagande wiss
Ursökningsssoch andra mar, Deu¬
26 April-.¬

Kongss Amiisnslfitetw CdildgiiT Kunsts¬
relfe-, angäende Sorg-sech« BåbAfk
gifkens crläggande far. S‘andhamns»
ledenz D.- 29s AHkiL ,

U M« X - KAng