OCR Output

IND¬
DFVLNSLMHMMG Embetetss Kunng¬

relse, angåendse Ksådmåklerissdkæ «

re här i. Stadeu. Q. 211 Jan.

Hin-ers Stächållares Embetets Kung’ö- I
tilt-111111111 161: de- Husägare, :

reise«
fem- försäkrat sina fastsa Egendomar
hör i·s-Skadev.. Q. 5s Febl‘;

waep Ståkhällare - Embkkekg flan-36:¬

relse och Förbud emot olosiigt hygge
113- den« 1‘1’ Kdngsholmen belägna
Stadshagen. D. 5 Februarii;

Kongl:. Maj:ts Förfakkning, augöendesp
Upbörsden of den bewiljade afgiften

til Faddergöfwam Q. It«Feb-r.
Konng Mojw Förordning och Kungö¬
· reif-s om en.TUll- förhögning p11 wis¬

{a i11fomn1a'11t1e' och ukgående waror , «

kiISiöfnrxtens beskydd-., Q. 11'Febr.
Kvng1.. Majits K«ungöfelfe,« angäfende
Nerikk ochv Wkrk11elat1ds Liäns For-del¬

ning mis thänne Höfdiugeddcnenz. Q. '

e. II Febn
OfwersStöthällare«- Eroberers 31111135;

re-ife,,.a11gfienbe 6pegdramar8 111111113; .

(ante; Dz, 12· Febr»
waer --Skäthällare - Embeteks Kungös

relsexoch Förbud för. ohehörigaPers .
PMB-Handels idksande. «

soner 11!
29.12 Febr
$0ng11.9)“a118§un1161e11e,1111115111119

wißa.af Riksens Ständerss Banco- F
5111111891191-1111111111131113511111111111111 J

Förfatmingars.,— Q..111~ Fabr-.

Konglz 53101118- ptterligare Förklarinq, ;
angåkndex Banco - 18111 på Jem» Q1.
11 Konst«

Förreksningz cftiev Fraxkakem

r779«¬

Kong 9)?111:t8.®u1136wl1e’,511311111111
65511118: Rederieme och- de 191111811111¬
de böra inrattas dercs Handel och
Siöfart 1111 nytrjande af KongL
919211118, under fowmatanbe Krig,
autagne Neutrali.tets D. 18Febr1

KongL Mai-us Kungörelfe om Banco¬
Werkeks öfwerseende och Revifion.
Q. 19 F eh«r;.

görelfe, angående Smmboks me¬
del för Sophia: Magdalenæ Ky«
kas Upbyggande 1' Osterdalarne D¬
20 Fehl.

K.ongk Maj: 18 ftsrnynde R’eglementc,
anczaende Lan af Armc’ens Pens¬
fions Cafl'a. Q. 23 Febr

Kongl«. Kammars Co Icon Kungörcli
se—, angäende Tull-afgisteme för
urrikcss ifrän inkommande Span¬
UemäL Dz. 25-Febr..

Kotiglx Kammar-C0Hegii« Kungörclsgs
if amma ämne.. D. 9 Mart.

Konglx Phifo fo.1nyade Infkrucfkion

för Geneml -Munst.er- -Herrar ochs
General- SMunjtringss Commifrazss
1.11311... Q. 18 Marxt

Kongl- Maj:ts Circ11laiie, angaen‘o‘e:
Husbehofss BiantkewinZ- 611111111111
gen. Q. 24. Mam¬

KongL Wafa H-of NELLS-. Q1cf, 1111s¬
gående arsfwode för doda kcopparf
hksggxigaude m- 111. Q. 31 Mart.