OCR Output

y-;-«·T--s-T«EI-ssss«tgpsss·fq Physik-, · ,«

II778. HFörtekning gefrer .:Äratalett. « I779.

JsKongL :-.Ge11eral —.,K·rlgs -·.Rät"tens Eck¬

»cu"laire, nngaende Bouptekningar m.· ·

m uti Sterbhus under ·«:Garnizons
stateme. ·D. 23 Oåolx

··Eceremonial wid Riksdagens början.

D 28 Oåch

- :Kongl. Maj:ts TaitthikfensStander·

pa Niko- Salen den 30 Ofelo
i:PumE-le·r, --om hwilka»:Kongl JMaj:t i
.· Räder ssfutmit för-.-godt iat-titiderråtta
zRiksens Ståtider.«D.i.30 Octob.
ijwer-Ståthållare-7Embctets ·förnya¬
· -...de .«Kungö.relse.-och chtkbudsemothåF
isztigt körande samt ridas.ude D sZo Od¬

EkForbönefter Hennes ·,Maj: ts Drotninxs

gen-s Förloßning.

·«Tacksägelse. efter Hennes Mai s Drotsx
ningens lyckeliga Förl oßning

fOrdning , i akt tagen wid Hennes
Maj: tS Diomingens Förloßning och
Hans KotigL Höghet KronE Prinsens
DopelsesjAckL D. -·:-·10.N0v.

TUndorriåttelfe ongaende Teilxvxteteme
wid samma höga tilfcille.

.I’ard0ns-Placat D 10 Nov.

påBönedagss Placat för år 1779. Den 2
December.

--·Ofwer-Ståthallare- Embetets Kun-·
görel[e, om Lustbarheten pa Nort¬
mais Torg wid Hennes Maj: to Dritt¬
Uingensupkomsix ..D It Decemb.

Tackfägelse Esoch »Von i;at:up·läsa·s den« 2J
EBook-when

Ordtiing widxHennes Mai-to Drotnlns
..gen8 gKyrkotagningtgden 727 Dec.

T; Underrättelse otnEeilivitetermkwid sam¬
jBorgmdstare och Miit-S Kungörelse, an-»
gaende Hyrkuskp och Åkarei Laxomezj

.«.ma högaxkilfälle.

I779O «
Ofwer - Ståthallare igEmbetets Kungos
« relse ungäendeis Skepps- nkmätningaro

förrcittmidelgär i Studen. Den 14
J-anuat li.

-:· Kongt Maj: ts Förotdning, artgäende

ändting uti Altriånna Lagens stah¬
gandeiatsksilliga rum. 111D. ·:.-o Jan.
K.on.gl. .qu:ts kFörontixing , »angåe-nde
sSkiutSlegnnä sfbrhögiiingtför LRikets
·.«Almoge. TD·:.2’6»JZJaaua"rii. ·
.Kongl. TMajtts TTal Istil ··R·ikfensStün¬
»der Hållic den .-26"Jatmafii.
Niksens Ständers Bescut D :26 Jan«
Rikfens Ständers Biafsked. D. 26

JsJanuanii.

«ceren10ntalwld Niksdzagens IsIUb
. Kongl. Swea Hof gTNätts sytterligare

Univerfale’, angzettdedeWEBEka¬
"desamma :-och «:«-·behö-riga E·afg·örande,
Tom --angå fötbrijtelser isemot rKongL
«Ma1ts, til hämmande af olosiig
·Br·ätmewins tilwerkning , uxtfårdade
FFörfakmingar. D 27 Januar-ji.

Ofwers Stathallare-· —Embetets.KungiZ¬
··-,relse angäende Spisqwarters-st
kares Lyldighek T.D 28 Jan.

LEDito Underrättelse angåendej Jllumina¬
tionexh D .22 ..D.ec —

; )Tk(.)( 2 OWN¬

« di ·k-.L2- s,-«««

« :.-esok1«.

¬
T , Jst-W »