OCR Output

ED7».,«.»,,. TM sym- »F ZEIT-pp ski- » »wes-.

1778. Föreekninzqefter Katalem

Kongb Göthæ Hof-Nätks- Bres, michs¬
ende råcter Dumstosl is mäc, rörande
mißsirmeiigak kikwitelserss emok- Ein-¬
beksmän eller andre- D-. 29 JuL

KongL Åbos Hof-Mäus— Bref, anchå
csnde komm- för brottmåksom wid Re- .

gale BränwinsisBräunerierne för¬

öswasi D. Zk JUL..

Konst. Åbo Hof-Nisus Bref,. angä- L
ende råtkers Dsomstol i-. mål rörande »

mißsisrmkliga cilwikelfer emot Entbekæ
mäns eller andra«.. D. ZIs Jul;
KongL WäfåssHofiNätks Vieh angåk —

ende for-um« i- brotkmåk som- wid. Re¬

gale Bräncvins:- Bräunerierne för¬
öfwsaT ,D: k7 Atng —
KotigL Walz-Hof - Nätts B"ref", angä-- .
- ende behörig Domstol smål rörande

.mißfc"rmeki-ga tiiwitelserT emot Em- ¬

beksmånx eller andre. D-. 17 Äug.
Kdngk. Wafa DOHRN-H B"ref«,» angä¬
"ende— förwandlingen af- stulic gods

wårdes och af kiufwa böser-. D. 17 s.

Äugusküi.
Kongkx Cantzli - Collegif Chr-Maske
Biref,« angåendes Chartæs- sigi-llatæ¬
Recognieionss afgifkm för Unber¬
OiHcerare och deras wewtslikar wid
afskedstagandek. D. 18 Aug-.
waew Ståchöillarei Embetetss Kungö«¬
relse ,— angående Kongi. M«aj:rs Nä¬
diga Skånk af 3000 Lispunsd Näg¬
miöl til Stadsens faktiga. Den 19
. , Augusiip ) P
Kongi. Mast Kunqörelfe och Pöbuds, s
- huru de skola anses, som förleda an¬

1I5778W —
dra-« til: breit-, i. ups8r«,, ar-, genom«
brokteks angifwande, förmon och wins¬
— ning ssg förjkaffa. D. 28 AuguHL «
Kvngh Comcineree -- Col-lässi( Kungök
reife-, angående Förbud- för Swens
ska Båkförsare at! tranfportera Bräu-«
winifrän Danska Mer- D. 7 sept.
waer - Skäfthållares Embeeets Kungöi
relse, angäknde Lykhtändningen is-;
stockIIoIm--. D. 8sSept».»

Kongkx Kammar- Coliegii Kungörelse",»

angsönde Tull - afgitfkeme sör Utrikessp
imän inkommande Spannemäl.- D:
8 sept... ,

,«Kongl. Maj":ts-s öpnes B·ref-och Päbud,;.

angåendes en Almän Riksdag.. Dz»
9s September-»

Kongkt Åbo Hof-Röcke Bres, angäett-s¬
de Boupkekningar ä» Adeliga Sterbs¬
hus... D.- Ir-·sept.. v

Kdngl.. Majxts Förordning«, angående-"
Arf och unnan Egendom, fom txt-—¬
siykmsss ist-Eh Swerfge tii Sachsen-,¬
D.- 30 Septemb. « «

Borgmcxsiake och Råds Kungörelfe, ans¬
gsmdes INCRAS- Skrisningen för års
1779. D; 2 Oåolk

Ofwew Scåkbållare- Einbetets Kimgöxs
relse ockds Vshrning emot Husshywm
nes och and-ra.förnödeuseters stegksi·cig,s.
D. 7 Oåobs

Dfro D-i"to, angåknde Skvckefkdtk ockjk
Illuminatäm wid Hennes Kongc
Moses Dwkningenss Nedkomsä DI¬
9 Carl-oben

Kongkx