OCR Output

21778

M Hollstein, ellertiwöirkem, endast
Tionde penningen demf —e-j«lägge8. D.
22 jun-ii. «
Dita Dito , at KongL Maij:ks Kungöi
Leise rörande hem, som med bsswåzrsss
orb anbm Sksrifmss sförfattande för-,
Heda mfaldiga Parsteh {Pal Ei Win-;
ever-Dingen sättigen «u-pläsas. SD. 22
Junii.

sgående Kronso -Utfkyldernes betaisawf
be. D. I Jsulii.

KongL O)Taj:ks Kungörelse, angäende
seftergilfk {i de Väter, hwarkil dedroz
förfallne, som wid Nusthällare em¬
byteu estersatc de dem äl-igggainde"
stoldichsker med VV-adfl-ena Krisgs-s
manskgussafgifcemes etläggande. D. f
13 Julii.

KongL Commerce- Collein K 1111951?!¬
fie, angäende ExporcsPrækniers up¬
hörande för alsl-ehanda brokjga Si¬
dentyger. D. 14 Julii.

Kong!.Maj:ks Kungörelse, angående

news straff, som upsåteligen {fab-a¬

den wid Trollhätce Slußwerk umran¬
fie Träbw. D. 15 Julii.

Kongi. SMA Hof-Nötig Univcrfa'le,
angäende owng Bränwinss bräu¬
fling. D. 18 Julii.

dfwenStäthäiiare - Embekers förnyade
Kungörclfe, angäezæde Wärdames

» skykdighet, at angifwasalla til stock¬
holm ankommande resande och frem¬
mande. D.181uli-i.

Fösrteknisjg efrer Åratalsen«.«

T 7778-"

jufiitix -Eantzleren8 Bref til Fifcalefss
we, angäendes Bräan -·bökeme-I
förwandling m. m. D. 18 Just-ji«

KongL Commerceicollegii Kungösreb
-s-e, angående {womb som y—r-rerl·igare
Mb werfstäfligheken saf flit-aiming¬
fiwfatmingame bör i aft tagas. D.
20 Juli’i.

- KongL “Commerce - Collegiii ans-wis¬
Boæsgmästare ochRäds Kunsgöresse, cm=I .

ning för Skepsmärare ioch Taube¬

-t-ient-e. D. 22 Julii,

KAng Swea Hof - Nåkks Univerfaie,‘
Mgäende ”forum i bi‘fifttmfilj Tom wit
Regasle Bränwins - Bräune-riska«
föröfwa«s. Dd 23 Julii.

Dit'o Dfito, ongåcsnde behörsg Dvmstvc
i mäkl, römnde misßsirmeliga timi¬
teiser emot Embersmän eller auf-trag
D. å4 julii.

KongL Åbo Hof- Nätts Graf-, angä¬
ende hwad som ytkerksigare wid werf¬
ställigheken af Brånwins förfatknins
garne bör {aft rages». D. 24 Julii.

Kongl.- Wafa Hof-Nötig Brsef i sam¬
ma ämne. D. 257 julii.

KongL Commerce-Collegii KLEng¬

ref-Ye, angående Forum i brotkmål «

wid Krontråmieriemez D.27 Jul. »D¬

Dito Dir—o, angäende [ya-terms förhöjning
för Skeppare, som lemma Ssiöfolk
tilfålle at rymma m. m. D. 27 Jul.

Kougi. Götha Hof - mama "Bref, an¬
gående Forum för brotkmäl som wit
Regale Vrånwins - Bräunerierne
föröfwas. D. 29 Juiii.

)ti( M Kongt