OCR Output

M1" « w”, gig—grit --«--»--k--——-—- . —

17780

KongL Maßes Kungörelse, angäende
berörde Taxa m. m. D. 28 Mart.

Kongk. Kammars Collegii Kungörelse,
angående ultimat termin för em¬
wexlandet af åldre Siwaermynk och
mynkade Kopparplätar. D. 31 Mart.

Kongl. Commerce-Collegii Kungörel¬
se angäende beräkningS-sårtet of de
i Kongk. Skrås Ordningen utfatte
afgifter til Embeks -Lådorne. D( 9
April.

Borgmästare och Nåds Kungörelse, an¬

gående Inquarterings sAfgiftens be¬

. Wande. D. 10 April.
gar-mew Stäthällare- Embecets Kungös
- reife, angående Gakors och Grän¬
hers nopbugganbe m. m. D. II Apr.

KongL Abo Hof-Nisus Bref angåens
de ”clings - Gästnings-Spannemålens
utgörande. D. 14 Apr.

Ofwer - Ståthällare - Embekets Kungöi
reise, om Konst. Mölare-Acadc¬
miens ritningar asf Nationelle Klä¬

. dedrågkem D. 15 April.

Dito Dito angående Stambokssmedels
infamlande bar i Scaden til under¬
stöd wid Luleä Scads Kyrkas up¬
byggande. D. 24 April.

Kongl. Majxks CirculairesVref, an¬
gående Honneurs för General NATU¬
steriHerrar. D. 27 Aper

Kongl. Abo Hof-Nötig Bref angående
Jus detraekus emellan Swerige och
Hpllstein. D. 27 April.

Dito, angäende Stämplade Pappers¬
afgiften för Kallelser uti Concours¬
wöl. D. 27 April.

Förtekning efrer Årataletis

I778.

Kongc. Götha Hof-Nätks Bres, an¬
gående Jus detraé‘tus emeflan Swes
rige och Hollsteim D. 28 April.

Hyrkusk =Taxa ifrån den 1 Maji til den
l Nov. 1778. D. 29 Apr.

2°£Fare=Taxa för samma rib. D. 29 Apr.

KongL May-Es förnyade Kungörelse, an¬
gående Wadfiena Krigsmanshuss
afgifkernes erläggande wid Nusthälls
af- och tilträdande. D. 4 Maji.

KongL Wafa Hof « Råtts Bref, angä¬
ende Jus detraåus emellan Swerfge
ed) Hollstein. D. 4 Majj.

Kongl. Götha Hof-Nätts Bref, angä¬
ende årligik upläsande af K:gl. Matt-H
Förordning af d. 29 Junii177z.

5 Maji.

KongL Wafa J’gof-Stdrts ‘Brefi fame
ma ämne. D.11Maji.

KottgL Krigs-Collegii Kungörelse om
Approbations sMunstringar pa Re¬
monto-Qdfiar. D. 12 Maji.

KongL Abo Hof-RAE Bref, angä¬
ende förwandlingen af stulit gobs
wär-de och saf Tiufwasböter. D- 16
Maji.

Ofwers Skåkhällare-Embetek8 Kunch
relse för de här i Staden warande
Gratialifier mib KvngL 2if=Gardet.
D. I6 Maji.

Kongi. Götha Hof-Nötig Bref, an¬
gäende hwad {om ytterligare bör i aft
kagas wid merkstålligheken of de e¬
mot oloflig Bränwins - brånning ut¬
komne Förfatkningar. D.21Junii. "

Kongl. Swea Hof-Nötig Univerfale,
at wid Arfs utförande frön, Swerigik

t .