OCR Output

x778-.«

KongL Commetces CollegikUnixzerfas

le til famtelige Accis-Ratterne, an¬
gäetide Branwinsmafs fkyndesam¬
ma afgörande Q.28Ja111.

relfe,11ng11°enbe Spisqwakkerss Id-·
Fares ffyldighet Q. 2811111.

Kangcz Maj: ts Förordning om hivad

hadanefter wid Uhr-der Domstolame,
ZKonglk Mofzks Regle11-1en1e,’lj1earefter
de til Domar och 11111119 , .i 1111111.

» sål i Qté'berfom 11° Lande« i-anfeen¬
gas bör Q. 30 Jan.

,Ofwer- Stathåklme- Embekefs Kungö¬
reise, angående Matt, Mal och Wing
juAerande. Q: 0 Jan-. ¬

Kongl. Göcba Hof- 3‘X‘atts 23'ref, ais-Z

gäeyde Bränwins- måls iklyndesitw
ma afgörande. Q 3 Febr¬

Kongl Maj: ts Kungörelse och Jst-kla¬
ring, angaende Difpofitionen af öf¬
werfkotret 11 de Jndelre eller eljest

bortfårlwinte Penninges Ränken Q". s

5 Febr¬

- « Kongl. Kammer-Collein Circulaire¬

Qref, angaende hwad i 11Ft kagas
hörwid Skattlåggningar. Q. Fisch-.

Förtekning efter Amtalenf

$3me Skathalhare Embetets megö-«

Kobgt Abo Hof- Ratt-Z Bref angaen-¬

de Bränwins- mais skyndesamma af ;

.görande. Q. Is Febr..
Rough Wafa Hof-RGO Vkefsi fam=

« ma Banne-« Q. 12 Febr; ·

dfwew Ståthållafe - Embetets Kungö¬

reise, til råttelse för de Husägäre form

försäfrat sina fasta Egendomar hat« 1

Staden. Q 20 Febr.

Iéxa, hwgrefter Chartæ sjgillåtæzkk «
Do 26

H

cognitionen. crläggasi bör.s.
Eehxuariii

«1'-?’7«87l

KongL Gothas Hof Räkts Bref, angas ¬

cnde Tings- 656111111196= S1311111111'11111r.
D 2 Marth.

Kote-gl. GöehakHoF Rätts Bref,« ansa¬
ende forwaftdkmgen af Tiufwa- hören
Q 2 Mar?

KongL Göthas H-of Råtks Bref, unga¬
endes sde Fåstningår bit Arhekss fän¬
gar måge ·förfcindas. D. 2:.Makt;

Skepps - Mär-are , wid- förefdlldnde

- måtniugar af 331111111113: Sskepp Nb
Farkyg, fig hafwa i underdanighet
at rakka D II Matt (

KotigL Commerce- Colle-gis K.Ungö«-U
retfe, angående 19: de Rnnäärkninng ;
puné'ten Md 1771 års infommanfiv'

D. II Mart.
hällit pä

Siotulls- Taxa
Tiamfumt of Protocollet,

Stockholms Radhus den 12 Martii, J

angaende Swe nff-a Natiomelhé
Desägtmz
ReHexioner 1 mema amne;

Nordstierne- Ordens Commendems¬

Qrégt, faststäld af Hans Kongl«.
Maj:t Zr 17781

General- Adjiita‘ntens Qref ttl Rege¬
ments Chefs angaende föråndringen

af- Uniformer och Monderjngar i —

Armödn.. ¬

Underxäktelsdr 111111111111 611mm

Ofwer- Stakhallare- -Embecet-s Kunng
relfe, angaende räkta måkket och ak¬

netalet' of Klade och Sidenkyg til den «

Swenska Nationallc Kladedragkän,
jemte Taxa för Skrgddarna D- 23,1

Martii.’
Konst.