OCR Output

T7177o

wärde de möge i Ranken-Ferne mots
tagas. D z29 OEL . .¬

Hyrkuski Taxa ifrxin den I Nov. 17771

tild. I Mnji 1778. D 29 06h
ÅkaresTaxa för samma rib Dir Dar.
Kongi. Maj:t8 Kungörelse och Förksla¬

fing angnende Siömans befrlelse i¬

san Ferfonelle ucffplber. Den-?

" November.

General Krigs --Nötken«s Brief guru för-:f
{alias skal då någon lasteliga faint

Tom Klingl. Mußt eller Ziege-rings¬
. Säuen D.7 Nov.
Neugl. Mai-is Förordning, nngående

men til Wads ad; Beswärs fullfölg

Handezi Wafa Hof-Närr.
November
Bönedngs Placatet för« at sI778- D
· 18 Nov.

Rang! Wafa Hof- Nåkrs Bref, anga¬
Ende Under-Domares skyldlghek at
ngifwa Dams Tålder och krops befkad
fentzet, fem dömas til kwpsplikk el¬
flier arbete. Q. 20. New.

Den 14

391131. Kammarscollegij Kinnzörelfe,,v

angsende snzykkjande af Ståmpladk
Wappen D. 21 Nov-.

KengL Commerxceis Collegil dito an:

gäende Export Pkæmick far Böcken
“Q. 24 Nov.

KongL Kammar -collegii och Stats¬
Contoire’cs « Circulaire —Bref, Hut-u
æn del Kronans Nänkor, fem utga'i
pemnngar, böm berafnafi. D. 16
December,

' o c 1778‘ — ' .e
Ofwer - Statlgallnre - Embekets Kungos
reise, at Krögeris ed) Nå.rlngs..·st

Föxteknkng efcer ÅratalenY ' 1778.

Tkare need flere kunna swißa dagar i ’

wecknn tilhnndla siq Bräunewin pa“
et inmekadk ..almänc Försalgnikigs¬
Contoir. Den 7 Januarji.

Krigss och Kammak Collegiernes [amt
Stats- Contohets Dita om upbövdss
sätter af förhögnlngsenei a de til Miti¬

«ge-..Nånstor för; fir I777. D. 12 Jan-.

Commercescollegii Dito angaenbe
Kamull8- sspinnerj P1 ænuerncs förös
fanbe Q 12 Jan.

— Ofwer- Scathåilare - Embekeks Dito‘ '

angåendewarwingemotolosiigtBräu¬
nemfins kllwerkande och inpraåices
fing D. --I6 Jan.

Dito Kungörelfe, angaende Böckernes

utragande til Bräune-wills nfhemt.-«

ning, m. m. D.17 Jan. .
Kongl. Maj: ts Kungörelse, sangäende
mästet p-å flatter, (om knnna ankn¬
gas mib Cavaler’ie- -Dlagone- och

Infamer‘ie- -Negementerne. D. 22
JanuariL _

KongL Mai-W «Ci-rc.ulas«1re-Bk«ef i fem;
ma anme. D 22 Jan.

ga tilwerknlng 0d)- inpmåicerande
Riket D 22 Jan.

Rough Krigs- Collegii Citculatre, mob
Förtekning pa de Fastningss orter,

(om are uksedde til order-Z- ställen för —¬

brotstige personen D. 23 Jan.

- Kongl. Maj: ts Föroedning om den för¬

barkrade Embets - och Lömngs - Sta¬

ten. D. 24 Jan.
Konst¬

tien förlänteKronans äldre Penninj ¬

KoRgL Maj: is Circul airesBref, Hm¬
gäende tilt-”on emot Branwins olostis .

ges-X