OCR Output

I77'70

Dito, til räktelse för de Skeppare, (om
mib Jernwägen å Salksiö-sathä¬
laressidan wilja loßa ellex inkaga last,
samt (guru Jernbärare- Jcidermannen
och Jernbärarne i deras systor fig haf¬
wa at ställa. D. 3 Julji.

eRongL Commercescollegij Förklaring
öfwer Des den 14 Dec. 1762 utfc‘w:
babe‘ Kungörelse, angående under¬
haltige Guld- och Silfwer -Arbeken.«
D. 7 Julii.

Borgmästare ed) Råds Kungöretse, an¬
gående Krotxo-Utfkyldernes betalaw
be. D. 9 Julii.

waer-Ståkhällare- Embeteks Kungö¬
relse och Förbud emot owarsamt um¬
gäende med Eld och Tobaks rökande.
D, 19 julii.

KongL Con1111erce-C0Uegii Kungörel¬
se, angående denEd Skeppss Rede¬
rierne böra aflägga, wid utkagande
af Fri-Bref och Turkiska SiösPaß.
D. 21 Julii.

Dim, angående Lumpsamliug för Nik¬
{ens Ständeks Banque. D. 28 Julii.

Kotng Maj:ks Medicinal - Taxa- Q,
6 Augufii.

Kongl. (Sarge Hof- Shifts Bres, angä¬
ende beräkningsfättet hådanefker of
Hof - Rätts - Huseks Reparations
medeL -D. 23 Aug.

KongLMaj:ks Kungörelse om hwad wid
åtalande af förbrykelser emok Förbu¬
den angöende oloflig Bränwins til¬

. werkning i aft tagas (for. D.28Aug.
bfwer - Ståthållare - Embetets Kungö¬

. “If? om tiden och ttimanxikxanteri

Förtekning after Åratalem

1777i

vors och Lykkors itändande. Deus
September.

Dim, angåcnde SkomakaresGesällen
Lundberg. D.15 Seept. _

Borgmåsiaxe och Slabs Kungörelse, an¬
gäende MatItalSikisifningen för tröst¬
instundande sit-. Q. 17 Sept.

Konst. Commerceicollegii Kungörel¬
fe , angäende Boskapsksiukan iMek¬
lenbnrg. D. 19 Sept.

Kongl. mums Kungörelse, angäende
Spam: afwelens sörbärtring i Skåne.
D. go Sept]. .

Kongl. Kamnmr- Ccssllegii dito angä¬
ende in“ - Afgifkerne för Utrikesis
fan inkommande Spannemåk Q.
30 Sept

Kongl. Maj:ks Förklaring öfwer 1769
års Förordning angående tiden til
Skattläggninchrs öfwerseende och
fasistållande. D. I4 Oc‘iober.

Reglemente för Jordegummorne. D.
14 Ocflober. «

KongL Swea Hof-Råkks Univerfalo
{guru förfams skal då någon angifs

wes för. lasteligt ml om KongL Wait. _

eIEer Regerings- fiftieth Q. 17 Od¬

KongL Göcha FpofsNätrs Bref i sam¬

ma dame. D. m Oé‘t.
KongL Abo Hof-Råkts dito dito. Q.
24 Oåober..

Kongk war-i Hof-Mag dim dich¬

Den 29 Oåoben

KongL Kammar - Collegii Kungörelse;
angående myntade KoppawPlåtaw
frfa difponerandc ,-,. ach-« til- Egan

).t( 3- wärde

’ « """ 7"W«" TTEWM ZEIT-E
. ' N « ! ,
, »

‘-‘ »so-M , .:;s