OCR Output

I777s

Neugl. Mai-is Circulaire- Bref atng¬
esnde Upbörden af en del Wadfiena
Krigsmanshu8-Caifans Jnkomster.
D. 24 Martii.

Borgmåstare och Råds Kungörelse an¬
gående anwarterings - afgiftens be¬
kalande. D."29 Martii,

Ofweri Ståkhållare-Embekecs Kungöi
relse angäende gators och gränders
uphuggande m. m. D. II April.

Kotigt mains Förklaring öfwer Skor¬
fkists Förordningen i Finland af den
27 Junii 1775. D. 25 April.

KotigL imam förnyadeFörordning an¬
gäende Jndelte"R-.)tkares och Drago¬
ners beklädning och utredning. Den
29 April. · .

Kongl. Meist-s Förordning, angäende
eraffeks skärpande fin Dem, som
sgöra Fuss-Orkan 8 plankerade Lefwande
gärdesgärdar och prydande min. D.
30 April.

Kongi. Maine Taxa hwarefter Land¬
Tullen och Accifen kommer at upr¬
MS. D. 2 Maji. »

thver - Skåthällare - Embeeeks Kurng¬
relse, angående Stambofsmndcls
infamlande för Gefle Stad. Den IO
Maji.

Rough K1’Egs-COUegii CirculkairoBref
·mngende Stats - requifitiom- Förslai

» gerness insändande. D. r4 Maji.

pfwer- Stäthällares Embeteks Kunng¬
relse angälende Åkande öfwer Stag¬
tarehusbron. D. 16 Maji.

HyrkuskS-Taxg från d. «17 Maji (if d. I s

Nov. 1777; ‘D.’ 17 Mast-.

MarngaZa för samma tid. Dit. gag. «

Förtekning efrer Ärarajem

1777.
c .

ijer - Skäxhållare - Embekeks Kutng¬
relse, til rättelse för Dem, somuti
vickiualies Wägame hafwa något
gobs at afmdga. D. 16 Maji.

Dito, angäende Ordningen på Adelka
Fredrjchs Torg wid Tornersfpclek.
SD. 24 Maji.

Kongl. Wafa Hof-Nätks Bref eingesen¬
de Wade-Bewisens inråkkande hä¬
danefken D. 30 Maji.

Dim , angående rafter Domstol iserskiks
ta full emsllan Dem, som anmåla fig
kii Krono Nybyggens aniåggande ,¬
och Skatke eller Skakceblandade Hem¬
mans“ Finden D. 30 Maji.

Kongl. Maj2k8 circulaire Vref angä¬
cube de OHicerares kienstgöring, Email¬

- Fe hafwa högre Fullmagter, Em de pa
stack sinnas upförde at niuka (Sn. D.

c 2 Junii.

Ofwers Ståchällares Embekets Kungö¬
reise, angående upbörden of Renhåll-«
ningssAfgifteni sielfwa Staden här¬
efter. D. 5 Junii.

Dim och Förbud emot färfk Fifks upkös
pande Ich Urmånglande i Hafen of o¬
beHörige personen D· 6 Junii.

KongL Swea Hof-» Nåcks U11ive1«fale,
angående rätt kid til befwärs aufs-.¬
rande i samma Hof-Röte öfwercon·¬
HAUriels Utslag D. 18 Junii·

KongL Wafa Hof-Räkts Bref, angä¬
cube bet mJas General TullsArrendet..

_ D. 18 Junii., —
dfwsr - Stöchållare - Embekekg Kungö¬
relså angående försigtighers mätt emot
hundarness siukdom. D. I Julii.
DIE-,