OCR Output

121- 191?” III-IF

! . «
-, I- F

I \

Fdrkekmng efter Arätalen

Pä 111111 Pubiiquc Handlingar och Ader-, som· 1131111111 Ellesste ·

Delen innehällas .

K 1777 ¬
ongl Götha Hof- Mär-es Bis-.ef,an-T

gsende beraknandet hädanekrer afs

Summa Appsellabilis ,€311b1‘1>11111~i11=

9111 vch Revifious'? Skilling, Pfaka

1551-11; Den ·7 Jan.

Rough-6361911 Hof - Rätts Bres, i sum-J )
· Dito, angående Spisqwakters-Jdkas

ma ämne. D. n jam.

Kongi. Wafa Hof- Näkts Bresi sem- «
« 3111113113110 Hof- deks Bref, 1111911¬
Kongl. Kammar- collegii "farm-19113111;

esker Swenfka 61!"fmerve1111111gar ochi

scontrolleradt Werk- -Silfwer skolaI
sKMgL Commcrces Vollegii Umvef¬
fal le, angaeinde Betäknandet saf Wai- —¬

Q. 33 Jan.

ma 13111111

berakims D. 16 Jam

.· Kotng Viajcks Bref til Wederbörande
Voll egiei och Embetsmän, aussen-.
: Dito Rungérelfe, 1111911111111 Wästers

· Norrländske Städemes LinhandeL

de Stats fökslagernes tidiga 1111131129011:
be. D 6 Fehl-zaer

wack - Skåkhållasre ZEMBekeks Rungfifi
Betst- ungående "Mångleris Accisfens·»

1113561111131. Q 6 Felbr

« Dito, 11! räktelse far 531155131111, som-v
- Hthsäkeakxsina sasta Egendomar. Q;

BFebr .
R011 31 Commevce Collegii KungöreL

af. Ladningar fem söras stoledes emel¬
lan Jnrikes orter. .D.17 Febr.

OfWEk-Skc1ktzallares Embetets Rungé,’
“We, set Ktögisre och Närings -«Jd.«

fare upgifwa fina behos as Bräuwin.
Den 19 Febr

Dito, angående Boskapss spenmnges --af
giftens och Äkerskattens 1119611111131.
Den 20 F ebr

I7770
Rough Rammar: VolleinBref angä¬
ende Stampladt papxper 111 Ästen¬
Raps _i1;8ning$=feblar. Q.21Febr.
Osweri Stskshållare- Embetets Kungös

reise, angäende Kiädmäkleri- 30m¬

111. D. 22 Febr.
NB ski)fdigtz·ek. Q. 22 Febr¬

ende ciden 1-1! beswäts atesörande öf¬

nae-r Confifioriemes sutstagerx D 26

Fe bruaru

depenningar m. sm. D. 26 Febr.

DI- DyFehn
Rongl. Götha Hof- Nätts Bres, im¬
gående Umber: Domares fkyldigher

Ovid de tilféflen, då den brotsligeicke . »

förmär böta me!) 1321111119111. Den 6
Martii.

f~RongL Kngs- collegiiBres angaende
:,se angående Ofwer- vch Und-Echt¬

betåkningssattese 1-1f summa Appella¬

bilis., Wadepenningar -.m 111.- Den-y¬

Martii.

Rongl. Rammar: collegii Ukräkning
huru Stämplade pap’pers: asgifkeU
bist bekala8. D 13 Martii.

Kongl. Kammars Collein Rang. ang.

Tull- —asgisterne for “wife’s ifr13n' m-»
kommande Spanne-nah D.17Maxie. »
):( 2 ’ - Rang! .