OCR Output

* 2 21
. __ Hvad skillnad han väl kunde ge s $
Emellan rikens Stiftare *¥ & ;
Och en Eröfrare? — Det var ej lätt at vaga
* I hast en klar : definition, ;
Och fadren grubblade — då i en munter ton —__
. Den yngste skrek::se så, mitt stora slott är färdigt
Och synes just en Furste värdigt! —
Den äldste, häraf störd, ej dolde sin förtret,
Han slottet slog omkull och brodren dervid gret. —
Min Son! tog fadren nu til ordet
I det han pekade på bordet:
Din ynore bror ir Stiftaren, —
& Och du — Eröfrarn blott, min vän!

XII, FABELN. ;
DEN HVITA ELEFANTEN. _

I Asien i vissa länder — e
Man Elefanter: . &
En ära hvilken dock som mest de hvita händer, —

a

a