OCR Output

;s ..
DE TyENNE STUDERANDE.

Det hände sig en gång at två Studeiande,
Som hos en lärd Professor bodde Z —2
Och som med sträng disput sig sökte öfning ge
; I hvarje ämne, som de trodde
Förljena deras forskande; — — 2
'Än tvist de höllo om Naturen,
Och än om menniskan och brödren kreaturen,
Om själ, materia, substance,
Om frihet och co—existence,
Samt slundom om det absoluta —
Man denna lista ej så hastigt skulle sluta, '
Om allt hiir toges up; knappt dagen tände sig __ —
Förr'n rummet genljud gaf af deras lärda krig, —
Det hände, säger jag, at en gång dessa båda, — _
Som vanligt hvilade i en gemensam säng, i ts.
En afton då de en tvist rätt lång och strings
sömnen började med mera klarhet skåda —

$