OCR Output

14

Och hvarje skådare begynte sätta värde —
Uppå hans vighet och hans .:
Med samma säkerhet han snart pia linan, gick _
Som på et golf, och hopp. han gjorde
Med mycken lätthet efter takt;
Ju mer man gaf på honom akt 3G
Och bifall klappade, ju mera man, försporde '
All möda . som han gjorde sig, — :, . p
Och man beundrade hans dans som lätt och vig.:
Men nu han upblåst blef som et för tidigt snille — s +
Och sade för sig sjelf: med denna tunga sting §3
Jag €j kan göra höga språng; . § f
| — Jag tror helt säkert, om jag ville,
At dansen ändå gick, och bättre utan den,
Ehuru et försök jagsicke vågat: än.: — 3
I detta öfvermod han stingen från six Jade, $
Men, knappast han. det verkställt hade, — —
' Förrn jemnuvigt han ej mera höll, __ + i
Han vacklade, och snart plm;fask.i goallvet. föllse .. — 8

isa

2

+ Hvarvid et allmänt skratt har väckte, —
Ehuru stackaren sin näsa sbnda-lglacmeu