OCR Output

s
ho n +

r Crea

nm me err reefi mepia rmm geei

10

Dit kom vår goda man och skatten med sig förde,
Och se‘n han utbredt den, man honom. tla hörde:
»J mina vänner4 skåden här — t
»Det guld jag för er asyn breder:
»Jag öppenhjeriigt säger Eder,
jag ej mer densamme är

»Som förr; allt från den stund jag börjat det förvara, ä

»Mitt bjerta blifvit kallt, och sjelfva nödens röst
”_ »Ej tränger mera til mitt bröst; — s
»Nu ber jag: frälsen mig från denna nya fara!
»J utaf denna skatt nu tagen byvar sin del;
»För flera kan den nyttig vara,
sMen gör blott ondt hos en som den förvarar hel.4 —

Tron säkert, guld i öfverflöd ä $
For dygden vadligt är så väl som brist och nöd.

43