OCR Output

*

. Ty för en pantning var han' fast, i
Med straff och med arrest man ville honom håna;
Man såg uti hans hus ej mera återstå t
”Än sex små nakna barn som lågo uppå strå. —

Den nye Krocsus mot sin vana s
Med hirdhet svarade: »jag inga pengar har
»Och —packa du dig hort!ss — Et såå_aut snöpligt svar
j stackars Bonden kunnat ana. — 9t :
Han suckade och gick och sade ej et ord,”
Men — léngt han likyil itke hunnit,
Förrän vår Hedersman sitt hjerta återfunnit —
Han upsteg genast från sitt bord =_ :
Och efter Bonden sprang samt förde honom äter, — 4
Gaf honom hundrade Riksdåler sisom skänk __
~Och sade rord: wjag ber at du mig blott förlåter
»Och på min ej tink.« — / 23

N

I samma stund han lät i byn förkunnadt blifva:

At alla innevånare ; * $

Til vanlig samlingsplats sig borde strax begifva, _
_Och dessa fort sig samlade. :