OCR Output

Sin botelse han fick tilbaka —
Nu kom hans sinne uti brand,
Han ville hämndens nöje smaka
Och stampade, och skrek och gret
Samt emot spegeln 'sloF uti sin bitterhet. —
Hans moder nalkades för at hans ondska styra,
famnen ömt hon honom tog
Och sade smekande: »»du rasar fram i yra,
»Säg, var det icke du som först på munnen dro
— Och gjorde en grimace ?« — Jo Mamma! — »Nå din fjollert
»Sjelf din förtret du alltsa valler;
»I spegeln gossen, som du ser, f
_ »Då du är glad, emot dig ler — i
»Rick honom nu din hand — se, sin han äfven räcker,
»Hvad är då som din vrede väcker?
_»Utaf våärt Samhällslif en bild här för dig står;
»Der godt och ondt man återfår.ss