OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. Nir 305 19381

Uppläses i Lycksele församlings kyrkor.

N:r 32. Angående fastighetsregistret för Lycksele köping.

Till allmän kännedom kungöres härmed att registerföraren av fastighets¬
registret för Lycksele köping överlantmätaren Helge Rudhe, Umeå, denna dag
hit anmält att fastighetsregister blivit upplagt för Lycksele köping.

Umeå i landskontoret den 2 december 1931.

GUSTAV ROSEN.
Elof Huss.

Umeå 1931 - Larsson & C:s Tryckeri