OCR Output

16 1931 den 28 november. N:r 31

gjort sig skyldig till grov vårdslöshet, skall vad ovan stadgas hava motsva¬
rande tillämpning; dock må böterna bestämmas till högst hälften av vad ovan
sägs, men likväl ej lägre än tjugufem kronor.

8) Straff för förseelse, varom här ovan sägs, inträder icke, därest den
skyldige, innan vederbörande taxeringsnämnd avslutat sitt arbete, av egen
drift beriktigat det oriktiga meddelandet.

Umeå i landskontoret den 28 november 1931.

GUSTAV ROSÉN.
Axel Rudberg.

Umeå 1931 - Larsson & C:s Tryckeri

|

<A