OCR Output

14 1931 den 28 november. N:r 31

Varder virkesdeklaration, som skall avgivas utan anmaning eller efter an¬
maning, ej avlämnad inom föreskriven tid, skall den skattskyldige, där ej ne¬
dan annorlunda stadgas, vara förlustig rätten att hos kammarrätten överkla¬
ga taxering, för vilken deklarationen skolat ligga till grund. Samma påföljd
inträder, om den skattskyldige ej hörsammar anmaning att fullständiga dekla¬
ration, som befunnits ofullständig.

Vad ovan är sagt om förlust av rätt att hos kammarrätten överklaga taxe¬
ring har icke avseende å staten, landsting, kommun eller annan dylik menig¬
Het.

Kan det antagas, att den som underlåtit avgiva virkesdeklaration därtill
haft skälig anledning, eller förmår skattskyldig för annan underlåtenhet visa
giltig ursäkt, skall här ovan stadgad påföljd icke äga rum.

Gemensamma bestämmelser rörande deklarationer och andra uppgifter.

Skyldighet att avgiva deklaration eller annan uppgift, varom i taxerings¬
förordningen sägs, skall fullgöras

för omyndig av förmyndaren eller god man, som förordnats enligt 11
kap. 18 lagen om förmynderskap,

för sådan person, för vilken god man förordnats enligt 11 kap. 3 eller 4 8
nämnda lag, av gode mannen beträffande vad han har under sin förvaltning,
samt

för avliden person och hans dödsbo av den, som sitter i boet, evad han
är delägare eller syssloman, eller, om dödsboet skiftats, av den, som vid tiden
för skiftet suttit i boet.

För annan än enskild person och dödsbo skall deklarations- eller upp¬
giftsskyldigheten fullgöras av vederbörande styrelse, förvaltning, syssloman
eller ombud. Beträffande staten, landsting, kommun eller dylik menighet gäl¬
ler vad Kungl. Maj:t därom förordnat.

Deklarationsblanketter tillhandahållas kostnadsfritt i stad hos magistrat
och å landet hos ordförande i kommunalnämnd ävensom hos ordförande i
taxeringsnämnd. Vad nu sagts om deklarationsblanketter för årlig taxering
gäller även i fråga om blanketter till uppgifter för renskötsel och lotterivinst.
Blanketter till uppgift om lotterivinst tillhandahållas kostnadsfritt jämväl hos
den, som äger att utbetala vinst.

Samtliga i taxeringsförordningen omförmälda deklarationer samt andra
uppgifter och upplysningar, som avgivas skriftligen, må jämväl kunna på den
uppgiftsskyldiges eget äventyr i betalt brev med allmänna posten insändas.

Envar, som önskar upplysning rörande beskaffenheten av honom ålig¬
gande uppgiftsskyldighet eller sättet för dess fullgörande, äger att för sådant
ändamål hänvända sig till vederbörande taxeringsnämndsordförande.

Ansvarsbestämmelser.

1) Hörsammas ej anmaning att inkomma med självdeklaration, som bort
avgivas på grund av 26 8 1 mom., vare den försumlige förfallen till böter, mot¬
svarande, då fråga är om allmän självdeklaration, en tiondel av den inkomst¬
och förmögenhetsskatt, som påföres den skattskyldige och, då fråga är om
särskild självdeklaration, femtio öre för varje full skattekrona, som påföres
den skattskyldige på grund av den taxering, varom fråga är, i vartdera fallet
dock minst tio kronor.

SEE SEE VARSTANS.