OCR Output

1931 den 28 november. N:r 31 13

överklaga taxering har icke avseende å staten, landsting, kommun eller annan
dylik menighet. :

Kan det antagas, att den som underlåtit avgiva självdeklaration därtill
haft skälig anledning, eller förmår skattskyldig för annan underlåtenhet visa -:
giltig ursäkt, skall här ovan stadgad påföljd icke äga rum.

Särskild uppgift angående renskötsel.

Särskild uppgift angående renskötsel bör avfattas å fastställd blankett
och senast den 31 januari under taxeringsåret avlämnas antingen i den ord¬
ning, som här ovan är föreskriven för avgivande av självdeklaration eller ock
till ordningsmannen i den lappby uppgiftslämnaren tillhör.

I de taxeringsdistrikt, där taxering av lappar för inkomst av renskötsel
ifrågakommer, böra sammanträden för förrättande av dylik taxering hållas i
god tid före den 15 april; och åligger det ordföranden att om tid och plats för
sammanträdena samråda med vederbörande lappfogde. Lappfogden samt
ordningsman i lappby inom taxeringsdistriktet skola särskilt kallas till dylikt
sammanträde. För kallelsens delgivning med ordningsman skall, där så er¬
fordras, biträde lämnas av kronobetjäningen.

Vid sådant sammanträde skall ordningsman, som nu nämnts, vara närva¬
rande, då fråga är om taxering av lappar, som tillhöra ordningsmannens lapp¬
by, med rätt för ordningsmannen att deltaga i nämndens överläggningar men
ej i besluten. - Ordningsmannen skall till dylikt sammanträde medföra det
hos honom förvarade exemplaret av senast upprättade renlängd. Där så ske
kan skall jämväl lappfogden vara tillstädes vid sådant sammanträde med rätt
att deltaga i överläggningarna men ej i besluten.

Särskild uppgift angående viss lotterivinst.

Envar, som vid vinstdragning å här i riket utfärdade premieobligationer
erhållit vinst, vilken uppgått till minst ettusen kronor och för vilken icke skall
utgöras skatt enligt förordningen om särskild skatt å vissa lotterivinster, är
skyldig att till ledning för egen taxering för inkomst eller förmögenhet avgiva
särskild uppgift om vinsten, som avfattas å fastställd blankett och vid vinst¬
medlens lyftande avlämnas till obligationernas utfärdare.

Äga flera del i vinst, må uppgiftsplikten fullgöras på det sätt, att den av
delägarna, som ombesörjer vinstens lyftande, i den av honom till ledning för
egen taxering avlämnade uppgiften lämnar upplysning jämväl om övriga del¬
ägare och deras andel i vinsten.

Deklarationer och andra uppgifter vid virkestaxering.

Avverkare av virke, vilket är att anse såsom avverkat under beskattnings¬
året, är skyldig att till ledning för egen taxering till skogsaccis utan anmaning
avgiva deklaration angående virkets rotvärde (virkesdeklaration) för varje
kommun, där värdet av virke, som är föremål för taxering enligt lagen om
skogsaccis, så beräknat som i samma lag stadgas, för hela beskattningsåret
uppgått till minst 100 kronor.

Efter anmaning är jämväl den, som icke på grund av bestämmelserna här
ovan har deklarationsskyldighet, skyldig att avgiva virkesdeklaration över av
honom avverkat virke.

I fråga om tid och plats för avlämnande av virkesdeklaration gäller våd
ovan stadgats angående självdeklaration.