OCR Output

12 1931 den 28 november. N:r 31

Staten, landsting, kommun och annan dylik menighet må åtnjuta anstånd
med självdeklarations avlämnande till den 31 mars.

Verk eller bolag, som är försett med Kungl. Maj:ts oktroj eller blivit re¬
gistrerat såsom aktiebolag eller står under offentlig kontroll, så ock annan,
som nästföregående år enligt lag varit skyldig föra handelsböcker, må tillgo¬
donjuta liknande anstånd, därest dess räkenskapsår gått till ända senare än
den 31 oktober året näst före taxeringsåret. Den, som vill begagna dylikt an¬
stånd med självdeklarations avlämnande, skall senast den 15 februari under
taxeringsåret härom göra skriftlig anmälan hos ordföranden i taxeringsnämn¬
den.

På ansökan av deklarationsskyldig, som visar, att i följd av hans för¬
värvskällors särskilda beskaffenhet eller verksamhetens mera betydande om¬
fattning eller annan omständighet av säregen beskaffenhet hinder möter att
avlämna självdeklaration inom ovan stadgad tid, må, om den deklarations¬
skyldige är skattskyldig till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, lands¬
kamreraren i det län, där den deklarationsskyldige har att avgiva allmän
självdeklaration, och, om den deklarationsskyldige icke är skattskyldig till
statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, landskamreraren i det län, där den
deklaration, ansökningen avser, skall avgivas, utsätta särskild tid för avläm¬
nandet.

Vad i tredje och fjärde styckena är sagt skall hava motsvarande tillämp¬
ning å delägare i vanligt handelsbolag, kommanditbolag eller rederi.

Uppgifter för annans taxering skola vara avlämnade senast den 15 febru¬
ari under taxeringsåret, dock må vanligt handelsbolag, kommanditbolag och
rederi för registreringspliktigt fartyg under enahanda villkor, som i tredje och
fjärde styckena sägs, åtnjuta där omförmält anstånd med avlämnande av upp¬
gift enligt 34 8 taxeringsförordningen.

Självdeklaration, som avgives utan anmaning, så ock uppgift till ledning
för annan taxering skall avlämnas antingen direkt till ordföranden i den taxe¬
ringsnämnd, som har att verkställa taxering, för vilken deklarationen eller
uppgiften är avsedd att tjäna till ledning, eller, om taxeringen skall äga rum i
Stockholm till överståthållareämbetet och eljest till länsstyrelsen i det län,
magistraten i den stad eller landsfiskalen i det landsfiskalsdistrikt, där taxe¬
ringen skall äga rum.

Om påföljd vid underlåtenhet att avlämna deklaration eller annan uppgift.

Varder självdeklaration, som skall avgivas jämlikt 26 8 1 mom. taxe¬
ringsförordningen, utan anmaning eller jämlikt 26 & 2 mom. efter anmaning,
ej behörigen avlämnad inom föreskriven tid, skall den skattskyldige, där ej
nedan annorlunda stadgas, vara förlustig rätten att hos kammarrätten och
Kungl. Maj:t överklaga taxering, för vilken deklarationen skolat ligga till
grund. :Underlåter den, som jämlikt 31 & är pliktig avlämna där angivna
handlingar att hörsamma anmaning att avlämna sådan handling eller underlå¬
ter den, som erhållit anmaning att fullständiga självdeklaration, som varit o¬
fullständig, att efterkomma sådan anmaning, skall den skattskyldige, där ej
nedan annorlunda stadgas, likaledes vara förlustig rätten att hos kammarrät¬
ten och Kungl. Maj:t överklaga taxering, för vilken handlingen eller deklara¬
tionen skolat ligga till grund.

Vad här är sagt om förlust av rätt att hos kammarrätten och Kungl. Maj:t

wRnekRRÅRN