OCR Output

1931 den 28 november. N:r 31 11

stalten, angående livräntans belopp; i fråga om livränta, som utgått på grund
av pupillförsäkring, vilken tagits annorledes än mot engångspremie, dock
allenast om livräntans belopp överstigit 600 kronor;

e) av den, som driver trävarurörelse eller eljest yrkesmässigt avverkar
skog å annans mark, beträffande dem, till vilka han under nästföregående år
utgivit vederlag för upplåten avverkningsrätt till skog:

Uppgift för envar angående det utbetalda beloppet;

f) av den, som utbetalt royalty eller periodiskt utgående avgift för ut¬
nyttjande av patent, mönster eller dylikt:

uppgift för den, till vilken under nästföregående år royaltyn eller avgif¬
ten utbetalts, angående det utbetalda beloppet;

g) av svenskt aktiebolag eller svenskt solidariskt bankbolag, som under
nästföregående år lämnat utdelning till delägarna, ävensom äv svensk ekono¬
misk förening, som under nämnda år lämnat utdelning å insatser i föreningen;

1) i fråga om solidariskt bankbolag, ekonomisk förening och sådant ak¬
tiebolag, därifrån utdelning å aktie på grund av lag eller bolagsordning icke
får uppbäras av annan än den, som i behörig ordning styrkt sin äganderätt till
aktien;

uppgift för envar delägare eller medlem, som uppburit eller ägt uppbära
utdelning, uppgående till sammanlagt minst tio kronor, angående utdelning¬
ens belopp;

2) i fråga om annat aktiebolag;

enahanda uppgift, som under 1) sägs, i den mån ägare av aktie eller i
fall, varom förmäles i 38 8 3 mom. kommunalskattelagen, annan, som uppbu¬
rit eller ägt uppbära utdelning, är känd.

Beträffande pension, livränta eller gratifikation, som ej uppgått till 200
kronor, äger uppgiftsskyldighet icke rum, då för den, som åtnjutit dylik in¬
täkt, icke tillika skall uppgivas annan intäkt.

Vid avgivande av uppgift om avlöningsförmån må icke någon förmån ute¬
slutas; och skall vidare iakttagas, att, där uppgiven avlöningsförmån avser
kortare tid än helt år, upplysning meddelas om den tidsrymd, för vilken för¬
månen utgått. Beträffande annan intäkt av härovan omförmälda slag, än avlö¬
ningsförmån skall angivas den tidpunkt, då intäkten blivit tillgänglig för lyft¬
ning.

Vid fullgörandet av nu ifrågavarande uppgiftsskyldighet skall uppgifts¬
skyldig upprätta särskild uppgiftshandling för varje person, varom fråga är.
Där så kan ske, bör uppgift fullständigt angiva personens namn, hemvist, bo¬
stadsadress och födelseår samt för den, som ej är svensk undersåte, hans na¬
tionalitet.

Vanligt handelsbolag, kommanditbolag, så ock rederi för registrerings¬
pliktigt fartyg skall varje år till ledning för delägares taxering utan anmaning
avlämna i 34 8 taxeringsförordningen föreskrivna uppgifter angående bolaget
eller rederiet.

Tid och plats för avlämnandet av deklarationer och andra uppgifter.

Självdeklaration, som skall avgivas utan anmaning, skall, försåvitt ej an¬
nat följer av vad här nedan stadgas, vara avlämnad senast den 15 februari un¬
der taxeringsåret.