OCR Output

10 1931 den 28 november. N:r 31

Efter anmaning är jämväl den, som icke på grund av bestämmelserna här
ovan har deklarationsskyldighet, skyldig avgiva självdeklaration.

Lapp är ej skyldig avgiva deklaration för inkomst av renskötsel eller i så¬
dan rörelse nedlagd förmögenhet, och skall förty vid tillämpning av bestäm¬
melserna här ovan så anses, som om dylik inkomst eller förmögenhet ej vore
underkastad beskattning. Önskar lapp avgiva uppgift om inkomst eller för¬
mögenhet, som nu sagts, må uppgift härom lämnas i självdeklaration, vilken
avlämnas i vanlig ordning, eller ock särskild uppgift angående renskötsel av¬
givas på sätt nedan sägs.

Självdeklaration är dels allmän självdeklaration, dels särskild själv¬
deklaration.

Deklarationsskyldig, som är skattskyldig till statlig inkomst- och förmö¬
genhetsskatt, skall avgiva dels i den kommun, där han är mantalsskriven eller
utan att vara mantalsskriven är skattskyldig till sådan skatt, allmän självde¬
klaration till ledning vid taxering till nämnda skatt och till kommunal in¬
komstskatt i samma kommun, dels i varje annan kommun, där han är skatt¬
skyldig till kommunal inkomstskatt, särskild självdeklaration till ledning vid
taxering till sådan skatt. Deklarationsskyldig, som icke är skattskyldig till
statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, skall avgiva särskild självdeklaration
i varje kommun, där han är skattskyldig till kommunal inkomstskatt.

Finnes inom kommun administrativt område, inom vilket menighet äger
utöva beskattningsrätt, och är deklarationsskyldig skattskyldig för inkomst
eller förmögenhet såväl inom sådant område som inom annan del av kommu¬
nen, skall, därest de delar av kommunen, varom sålunda är fråga, tillhöra oli¬
ka taxeringsdistrikt, med avseende å självdeklarations avgivande så anses,
som om varje sådant distrikt utgjorde särskild kommun.

Uppgifter till ledning för annans taxering.

Till ledning vid taxeringen för inkomst eller förmögenhet skola varje år
utan anmaning följande uppgifter meddelas, nämligen:

a) av statsdepartement och annan statlig eller kommunal myndighet
ävensom av allmän inrättning eller stiftelse, beträffande tjänsteman eller an¬
nan, som där ägt utbekomma avlöning eller pension:

uppgift för envar angående hans förmåner i avlöning eller pension under
nästföregående år, med särskild upplysning i förekommande fall att med
tjänstebefattning följt rätt till fri kost, boställe, bostad eller löningsjord eller
inkomst av sportler, expeditionslösen, bötes- eller beslagsandelar eller andra
liknande ej till beloppet bestämda inkomster;

b) av verk eller bolag, som är försett med Kungl. Maj:ts oktroj eller
blivit registrerat såsom aktiebolag eller står under offentlig kontroll, så ock
av annat bolag eller rederi beträffande dem, som varit anställda hos verket,
bolaget eller rederiet eller därifrån uppburit pension:

uppgift för envar angående hans förmåner, därvid stadgandet under a)
skall hava motsvarande tillämpning;

c) av annan arbetsgivare beträffande dem, som varit anställda i av ho¬
nom bedriven rörelse eller därifrån uppburit pension:

uppgift av enahanda slag, som under b) sägs;

d) av försäkringsanstalt:
uppgift för envar, som under nästföregående år åtnjutit livränta från an¬

SSE TN