OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER
LANDSKONTORET

Uppläses i länets kyrkor.
N:r 28. Angående 1931 års kronouppbörd på landet.

Uppbörd av kronoutskylder å länets landsbygd försiggår under allmän
uppbördstermin under tiden från och med den 25 november till och med den
5 december 1931.

Debetsedlar med tillhörande skattepostanvisningar hava författningsen¬
ligt genom vederbörande häradsskrivares försorg utsänts med allmänna pos¬
ten till de skattskyldiga under adress, som i mantalslängden antecknats eller
blivit hos häradsskrivaren anmäld.

Därest skattskyldig icke i vederbörlig ordning erhåller sin debetsedel, har
den skattskyldige att så snart ske kan och sist 4 dagar före uppbördstermi¬
nens utgång hos länsstyrelsen skriftligen anmäla, att debetsedeln ej kommit
honom tillhanda, samt därvid uppgiva sin postadress, varefter ny debetsedel
med skattepostanvisning kommer att härifrån till honom översändas.

Skattskyldig har att med företeende av den för honom utfärdade debet¬
sedeln jämte bifogad skattepostanvisning under uppbördsterminen portofritt
inbetala de honom påförda kronoutskylderna å vilken fast postanstalt som
helst inom riket (postkontor eller poststation). Inbetalningen bör såvitt möj¬
ligt verkställas med jämna penningar. Såsom betalningsmedel må jämväl an¬
vändas å Kungl. postverket ställd postremissväxel, utfärdad av riksbanken
eller annan bank, för vilken Kungl. Maj:t fastställt reglemente. Vid poststation
bör, där utskyldsbeloppet överstiger 1,000 kronor, betalningen helst ske med
sådan växel.

Efter det postanstalten sålunda mottagit likvid, frånskiljer och behåller
postanstalten skattepostanvisningen samt återställer till den skattskyldige de¬
betsedeln, av vederbörande posttjänsteman kvitterad och avstämplad i över¬
ensstämmelse med anvisningen å debetsedeln.

Därest någon vill begagna sig av honom enligt & 15 i lagen om allmän
pensionsförsäkring medgiven rätt att särskilt erlägga pensionsavgift eller del
därav, har han att enligt formulär, som tillhandahålles å postanstalt, utskriva
särskild, å länsstyrelsen utställd skattepostanvisning jämte utdrag av debet¬
sedeln i erforderliga delar. Efter skattepostanvisningens avlämnande och se¬
dan avgiftsbeloppet erlagts, meddelar vederbörande posttjänsteman kvitto å
utdraget ur debetsedeln. Enahanda gäller, därest arbetsgivare enligt 8 18 i
nämnda lag utan sammanhang med kronoutskylderna erlägger pensionsavgift
för den, som hos honom har tjänst eller arbetsanställning.

Skattskyldig, för vilken pensionsavgift genom särskild postanvisning re¬
dan guldits, äger att i ett sammanhang erlägga återstoden av de honom på¬
förda utskylderna, och åligger det därvid honom att med företeende av sin de¬