OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER
Ke

Uppläses i länets kyrkor.

N :p dp. Angående fastställande av årets markegångstaxa.

För vederbörandes kännedom och efterrättelse kungöres härmed, att
Kungl. Kammarkollegium i skrivelse till länsstyrelsen den 11 november 1931
meddelat, att kammaradvokatfiskalsämbetet förklarat sig icke hava något att
erinra emot prisbestämmelserna i innevarande års markegångstaxa för Väs¬
terbottens län, vilken taxa alltså, i vad den rör kronans rätt, är att anse för
laga kraftvunnen.

Umeå i landskontoret den 14 november 1931.

GUSTAV ROSÉN.
Axel Rudberg.

Umeå 1931 - Larsson & C:os Tryckeri