OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 25 - 1931

Uppläses inom Umeå fögderi i Umeå, Sä¬
vars, Nordmalings och Hörnefors socknars kyrkor;
inom Skellefteå fögderi i Skellefteå, Bureå, Byske
och Malå socknars kyrkor; samt inom Degerfors
fögderi i Degerfors, Burträsks, Nysätra och Löv¬
ångers socknars kyrkor.

N:r 25. Angående val av ledamöter och suppleanter i markegångs¬
nämnden.

Länsstyrelsen har med stöd av stadgandet i & 7 mom. 3 av nådiga för¬
ordningen den 2 juli 1911, angående grunderna och sättet för markegångspri¬
sens bestämmande, sådant nämnda lagrum lyder enligt nådiga förordningen
den 14 juni 1917 beslutat, att nedannämnda kommuner skola utse ledamöter
och suppleanter för nästkommande år i den nämnd (markegångsnämnd), som
har att upprätta priskuranter till ledning vid årsprisets bestämmande, näm¬
ligen:

inom Umeå fögderi:
Umeå, Sävars, Nordmalings och Hörnefors socknar;

inom Skellefteå fögderi:
Skellefteå, Bureå, Byske och Malå socknar;

inom Degerfors fögderi:

Degerfors, Burträsks, Nysätra och Lövångers socknar.

För var och en av angivna socknar väljas en ledamot och en suppleant
och skola valen skyndsamt förrättas samt vederbörande häradsskrivare un¬
derrättas om de valdas namn och boningsorter.

Markegångsnämnden sammanträder på häradsskrivarens kallelse i slutet
av mars månad nästkommande år, inom Umeå fögderi å tingshuset i Umeå,
inom Skellefteå fögderi å tingshuset vid Skellefteå stad och inom Degerfors
fögderi å tingshuset i Vindeln.

Umeå i landskontoret den 8 oktober 1931.

GUSTAV ROSÉN.
Allan Rietz.

Umeå 1931 - Larsson & C:s Tryckeri