OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 24 - 1931

Uppläses i länets kyrkor.

N:r 24. Angående valda markegångsdeputerade samt tid för samman¬
träde för markegångssättning.

Till vederbörandes kännedom varder härigenom meddelat, dels att mar¬
kegångssättning för Västerbottens län innevarande år kommer att i enlighet
med bestämmelserna i Kungl. kungörelsen den 2 juni 1911 hållas å länsstyrel¬
sens sessionssal i Umeå tisdagen den 3 november 1931 klockan 11 förmid¬
dagen, dels ock att länets landsting till deputerade utsett nedannämnda per¬
soner, nämligen:

Av avgäldstagare:

Kontraktsprosten Olof Ahnlund, Västerhiske,
Kyrkoherden A. H. Thorelli, Holmsund.

Suppleanter:

Komministern E. Örnfeldt, Västerhiske,
Kyrkoherden Klas Sundelin, Hörneå,

Av avgäldsgivare:
Skiftesgodemannen E. A. Holmström, Teg, Umeå,
Kommunalnämndsordföranden Joh. Strömberg, Grisbacka, Umeå.

Suppleanter:

Riksdagsmannen O. E. Sandberg, Böle, Umeå.

Lantbrukaren Viktor Johansson, Västerhiske.

Den blivande markegångstaxan kommer att offentliggöras i länets kyrkor
den 8 november 1931.

De av landstinget utsedda deputerade anmodas att, därest någon av dem
på grund av giltigt förhinder icke kan infinna sig vid markegångssättningen,

så tidigt därom underrätta länsstyrelsen, att suppleant må kunna inkallas i
hans ställe.

Umeå i landskontoret den 6 oktober 1931.

GUSTAV ROSÉN.
Allan Rietz.

Umeå 1931 - Larsson & C:os Tryckeri