OCR Output

6 1931 den 1 oktober. N:r 23

Denna kungörelse finnes inom länet tillgänglig hos magistraterna och
landsfiskalerna ävensom å pastorsexpeditionerna.

Umeå i landskontoret den 1 oktober 1931.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elof Huss. Thorsten Aurén.

Umeå 1931 - Larsson & C:os Tryckeri