OCR Output

4 1931 den 1 oktober. N:r 23

dräktighet och byggnadsmaterial samt därå anbringad maskins art och driv¬
kraft, ävensom befälhavarens namn och mantalsskrivningsort;

f) den fasta egendom, som han äger, besitter eller brukar och den rö¬
relse, han idkar inom annat distrikt; samt

g) namn och mantalsskrivningsort för personer, som hos honom uppe¬
hålla sig vid den tid, uppgiften avlämnas, men icke böra inom distriktet man¬
talsskrivas.

2:0) Den som äger, besitter eller brukar fast egendom eller idkar rörel¬
se inom annat distrikt än det, varest han skall mantalsskrivas, åligger att jäm¬
väl till mantalsskrivningen i förstnämnda distrikt avlämna uppgift angående
egendomen eller rörelsen med den därtill hörande personal.

3:0) Den här ovan stadgade uppgiftsskyldighet gäller i tillämpliga delar
även för allmänna inrättningars föreståndare, bolagsstyrelser och i allmänhet
dem, som vårda och förvalta annans egendom. :

4:0) Uppgifterna för de inom samma gård i stad eller köping boende
personer skola insamlas och avlämnas av gårdens ägare eller den hans ställe
företräder.

5:0) På landsbygden må allmoge och mindre skrivkunniga äga att an¬
tingen själva eller genom annan uppgiftspliktig person muntligen meddela si¬
na uppgifter.

6:0) Arbetsgivare eller arbetsföreståndare, som i arbetet sysselsätter
person, vilken är kyrkobokförd i annan församling än den, där han under tid,
arbetet pågår, är boende, skall årligen till den församling, arbetaren tillhör,
meddela uppgift om hans vistelseort och anställning, med angivande tillika i
noggrann överensstämmelse med utfärdat arbetsbetyg av hans för- och till¬
namn, födelseår och födelsedag samt bostad inom sistnämnda församling.

Förestående uppgifter skola till vederbörande pastor insändas före den 8
november varje år och efter det pastor därav tagit del, av denne avlämnas till
mantalsskrivningsförrättaren.

7:0) Vid mantalsskrivningen skola tillstädesvara pastor eller, om han
har förfall, någon av honom förordnad lämplig person, helst annan inom för¬
samlingen tjänstgörande präst, vederbörande stadsfiskal eller fjärdingsman
samt kommunalombud till minst följande antal:

Mantalsskrivningsort Antal kommunalombud
KRA SAG Foder 8
FSE LEO STORA resa ls a band Als 5

Umeå fögderi:

Umeå SÖCKON sor en ser Re 9
Sävars z Bee Sr SARS 4
Holmö SS UTEN SN RAR 2
Vännäs FARSTA ERS Ae NGE 6
VÄNDAS IKOPINP i. KALLA ss sköra ER 3

EU

NORRA r ene eNRReNE

Rss NERE SRA AAA

RA