OCR Output

1931 den 1 oktober. N:r 23 &

Oo

med Dorotea socken: å sockenstugan i Dorotea den 7—11 december
kl:10 fm:

med Fredrika socken: å pastorsexpeditionen i Fredrika den 27 november
kl: 107 m:

med Vilhelmina socken: å pastorsexpeditionen i Vilhelmina den 7—12
och den 14 december kl. 10 f. m.

i Degerfors fögderi:

med Degerfors socken: å tingshuset i Degerfors kyrkoby den 25.—28
november kl. 9,30 f. m.

med Bygdeå socken: å brukskontoret i Robertsfors den 10—12 och den
14—15 december kl. 9,30 f. m.

med Burträsks socken: i tingshuset i Gammelbyn den 16—19 november
kl. 9,30:1. m:

med Nysätra socken: i tingshuset i Nybyn den 23—24 november kl.
9.30 fm

med Lövängers socken: å pastorsexpeditionen i Lövånger den 20—21
november kl. 9,30 f. m.

Jämte övriga uti Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående mantals¬
skrivning den 6 augusti 1894 meddelade föreskrifter bör följande iakttagas:

1:0) Envar, som ej hos annan mantalsskrives, skall avlämna mantals¬
uppgift, enligt stadgat formulär, upptagande:

a) fullständiga för- och tillnamn — för gift kvinna, frånskild hustru eller
änka utom mannens tillnamn jämväl det tillnamn hon burit såsom ogift — fö¬
delseår, födelsedag och födelseort samt yrke eller tjänst och hemvist för ho¬
nom själv och dem, som till hans hushåll höra eller till följd av avtal om bi¬
träde vid jordbruks- eller annan rörelse eller av annan anledning skola hos
honom mantalsskrivas, därvid iakttages, att särskilt för varje fastighet upp¬
gives därvarande personal; börande tillika, därest någon i uppgiften upptagen
person varit vid senaste mantalsskrivning boende på annat ställe inom distrik¬
tet eller mantalsskriven inom annat distrikt, i uppgiften göras anmärkning här¬
om, med utsättande av stället eller distriktet, där han förut bodde;

b) den fasta egendom han inom distriktet äger, besitter eller brukar och
den rörelse, han där idkar;

c) beloppet av den årliga avgäld eller hyra, som erlägges för varje av
honom utarrenderad fastighet eller uthyrd lägenhet inom distriktet;

d) namn och hemvist för de å hans egendom inom distriktet Boende eller
vid hans rörelse därstädes anställda personer, som äro pliktiga att lämna sär¬
skilda mantalsuppgifter;

e) fartyg, som av honom äges eller för vilket han är huvudredare, dess