OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET

SERIEN"A; NIE 23 = 1931

Uppläses skyndsamt i kyrkorna inom länet; tre
gånger i kyrkorna inom länets lappmark.

N:r 23. Ang. 1932 års mantalsskrivningsförrättningar.

I enlighet med från magistraterna i Umeå och Skellefteå städer samt från
vederbörande <häradsskrivare inkomna, av länsstyrelsen godkända förslag
komma mantalsskrivningarna inom länet under innevarande år att förrättas å
nedannämnda ställen och tider, nämligen:

i Umeå stad:

å stadens rådhus den 25—28 november samt den 30 november och den
1 december varje dag kl. 10 f. m.—2 e. m.

i Skeliefteå stad:

å stadens drätselkontor den 16—21 november varje dag kl. 10 fm.
—3 em. :

i Umeå fögderi:

med Umeå socken: uti kommunalhuset å Backen den 7—12 december
fa. 108: m; :

med Sävars socken: å gästgivaregården i Sävar den 26—28 november
kl. 10.1..m:;

med Holmö socken: å pastorsexpeditionen därstädes den 20 november
kl. 10 fan;

med Vännäs socken: å kommunalhuset i Vännäs by den 14—17 december
kl. 400: m,

med Vännäs köping: i skolhuset vid Vännäs järnvägsstation den 18—19
december kl. 10.1: m;

med Holmsunds socken: å pastorsexpeditionen i Holmsund den 19—21
november kl. 9 f. m.