OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET

SERIEN AC N:r 21 --1931

Uppläses i Umeå och Skellefteå städers kyrkor
senast 14 dagar före uppbördens början, och hava
vederbörande magistrater att skyndsamt inkomma
med bevis därom till länsstyrelsen.

N:r 21. Angående 1931 års kronouppbörd i städerna.

För uppbörden av innevarande års allmänna utskylder inom Umeå och
Skellefteå städer har länsstyrelsen i enlighet med därom av vederbörande ma¬
gistrater avgivna förslag fastställt följande tider och ställen, nämligen:

i Umeå stad:
Uti uppbördskontoret å rådhuset under tiden den 2—35 samt 7—9 decem¬
ber 1931 varje dag klockan 10 f. m.—2 e. m. samt klockan 6—7 e. m. med

början för den del av staden, som tillhör dess västra IRSERIRARIRENN i den
ordning, som å varje debetsedel kommer att utsättas.

i Skellefteå stad:
Uti drätselkontoret den 2—5 december 1931, alla dagar från klockan
10 f. m.—2 e. m., jämväl i den ordning, som å debetsedlarna angives.

Vid uppbördsstämma skall en ledamot av magistraten eller annan av ma¬
gistraten särskilt utsedd person närvara, med åliggande att därvid i särskild
längd anteckna det av den skattskyldige erlagda och av uppbördsmannen
kvitterade belopp samt att därom på debetsedeln meddela bevis, utan vilket
uppbördsmannens kvitto ej är mot kronan gällande.

Skattskyldig, vilken underlåtit att inbetala sina kronoutskylder i föreskri¬
ven tid och ordning, åligger att för indrivningen erlägga avgift, beräknad efter
tre öre å varje full krona av oguldna utskyldernas slutsumma, då densamma
ej överstiger tjugofem kronor, dock ej mindre än 25 öre, och efter sex öre å
varje full krona av berörda slutsumma, när denna överstiger 25 kronor.

Vid uppbördsstämma skall uppbördsmannen dels i uppbördsboken an¬
teckna verkställd inbetalning av utskylder jämte den avkortning, 'vartill han
med stöd av givna stadganden och på grund av förhållanden, som yppa sig
vid uppbördsstämman, anser anledning föreligga, dels ock på debetsedeln
meddela kvitto å det erlagda utskyldsbeloppet med anteckning tillika om den
avkortning, som sålunda kan ifrågakomma.

Därest någon begagnar sig av honom enligt 15 8 i lagen om allmän pen¬
sionsförsäkring medgiven rätt att särskilt erlägga pensionsavgift eller del
därav, skall kvittot å debetsedeln innehålla, att det erlagda beloppet utgör
pensionsavgift, eller, om debetsedeln icke finnes tillgänglig, särskilt kvitto av