OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 20 - 1931

N:r 20. Angående förordnande av suppleant för ordföranden i pensions¬
nämnden i Lycksele sockens pensionsdistrikt.

På därom gjord framställning har Kungl. Maj:ts befallningshavande från
och med denna dag entledigat kassören Alexander Renman från uppdraget att
vara suppleant för ordföranden i pensionsnämnden i Lycksele sockens pen¬
sionsdistrikt samt förordnat lantbrukaren Holger Jonsson, Forsdala, Lycksele,
att från och med sagda dag intill utgången av år 1933 vara suppleant för ord¬
föranden i samma pensionsnämnd.

Umeå i landskontoret den 10 augusti 1931.

GUSTAV ROSÉN.
Allan Rietz.

Umeå 1931 - Larsson & C:os Tryckeri