OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 19 - 1931

N:r 19. Angående särskild prövningsnämnds sammanträde.

För prövning av anförda besvär rörande dubbeltaxering m. m. samman¬
träder särskilda prövningsnämnden för länet å länsstyrelsen tisdagen den 4
augusti 1931 klockan 1 eftermiddagen.

Umeå i landskontoret den 1 augusti 1931.

GUSTAV ROSÉN.
Axel Rudberg

Umeå 1931 - Larsson & C:s Tryckeri