OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A N:r 18 - 1931

Uppläses i kyrkorna i länets lappmark.

N:r 18. Angående ändring av bestämmelserna rörande utbetalande av
ersättning för odlingskostnad.

Till vederbörandes kännedom kungöres härmed, att Kungl. Maj:ts befall¬
ningshavande — med hänsyn till bemyndigande i nådigt brev den 3 juli 1931
angående ändring av bestämmelserna rörande utbetalande av ersättning för
odlingskostnad enligt kungörelsen den 30 december 1916 angående tilläggs¬
avvittring i vissa delar av Västerbottens läns lappmark — efter avsyning och
värdering av kostnader för utfört odlingsarbete av syneman, som därtill av
Kungl. Maj:ts befallningshavande förordnats, äger på framställning av veder¬
börande fastighetsägare eller åbo utbetala ersättning jämlikt 19 8 i förberörda
kungörelse för utfört arbete i den mån nämnda arbete överstiger uppburna
förskott och enligt den i odlingsplanen tillämpade beräkningen motsvarar en
kostnad, utöver vad som belöper å verkställda utbetalningar, av minst 300 kr.

Härigenom har ändring icke skett i vederbörandes rätt att erhålla ersätt¬
ning för verkställd odling enligt de bestämmelser, som finnas angivna i laga
kraftägande utslag rörande indragning till kronan av ströängar från fastig¬
heten.

Umeå i landskontoret den 21 juli 1931.

NILS G. RINGSTRAND.
Elof Huss.

Umeå 1931 - Larsson & C:os Tryckeri