OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN ÅA. Nir 16:= 1931

N:r 16. Angående överåriga depositioner.

Uti Västerbottens läns landskontor har den 24 september 1920 av lands¬
fiskalen i Skellefteå norra distrikt nedsatts försäljningssumman för ett av
skogsingenjören T. Z. Vangenberg i beslag taget undermåligt virkesparti, ut¬
görande sextiotre kronor 50 öre.

Då denna deposition innestått över 10 år, blir densamma jämlikt bestäm¬
melserna i Kungl. Statskontorets cirkulär den 29 oktober 1828 härigenom upp¬
sagd till återlyftning; åliggande det den, som vill lyfta berörda belopp, att
inom natt och år härefter hos Kungl. Maj:ts befallningshavande i Västerbot¬
tens län anmäla sig och behörigen styrka sin rätt till medlen, vilka, i fall detta
föreläggande ej hörsammas, komma att efter nämnda tids förlopp omföras till
statsmedel.

Umeå i landskontoret den 23 juni 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elof Huss: Gustaf Hultman.

Umeå 1931 - Larsson & C:s Tryckeri