OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A N:r 15 > 1931

Uppläses i kyrkorna inom Degerfors fögderi.

N:r 15. Ang. förordnande av mantalsombud för Degerfors fögderi.

Till allmänhetens kännedom kungöres härmed, att Riksförsäkringsanstal¬
ten förordnat t. f. häradsskrivaren J. M. Zingmark, Umeå, att tillsvidare vara
anstaltens mantalsombud för Degerfors fögderi.

Umeå i landskontoret den 1 juni 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Allan Rietz. Elis Almgren.

Umeå 1931 - Larsson & C:s Tryckeri