OCR Output

1931 den 23 maj. N:r 14 3

kommun samt av de i 27 8 samma lag omförmälda ombud sökas genom be¬
svär inom tid och i den ordning, som angående besvär mot taxeringsnämnds
beslut är stadgat.

Umeå i landskontoret den 23 maj 1931.

NILS G. RINGSTRAND.
Axel Rudberg

Umeå 1931 - Larsson & C:os Tryckeri