OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A N:r 14 - 1931

Uppläses i länets kyrkor.

N:r 14. Ang. ledamöter och suppleanter i 1931 års länsprövnings¬
nämnd.

Till vederbörandes kännedom och efterrättelse tillkännagives härmed, att
Kungl. Maj:ts befallningshavande till ledamöter och suppleanter i 1931 års
ordinarie länsprövningsnämnd utsett nedannämnda personer, nämligen,

ledamöter:

vattenrättsdomaren N. Hj. Quennerstedt, Umeå;

överjägmästaren Sune Hederström, Skellefteå; > /h
disponenten Victor Fr. Ernberg, Olofsfors, Nordmaling; EN Sä ag ra ds HS SER
skiftesgodemannen Erik Olofsson, Röbäck, Umeå; ev AM åa 2” fu la tack
ingenjören R. Insulander, Öhrviken, Kallholmen; Vv. & 4 ue
landstingsmannen Alfr. Kriström, Holmsund; vy y

nämndemannen P. A. Nygren, Tegsnäset, Bjurforsfallet;

landstingsmannen Nils Brännström, Ljusvattnet; =

f. riksdagsmannen Ludv. Brännström, Skellefteå;

riksdagsmannen C. Lindmark, Drängsmarkby;

kommunalnämndsordf. Erust Renström, Malåträsk;

iandstingsmannen JohmAug. Nilsson, Vilhelmina;

kyrkoherden Gust. A. Grubbström, Örträsk;

arbetaren J. E. Fanberg, Storuman;

. kronoåbon Ernst Johansson, Björkfors, Hemavan;

suppleanter:

översten Hj. Grafström, Umeå; Vv

lokeldaren Oscar Dahlqvist, Skellefteå; VI var
folkskolläraren N. Schödin, Spöland; ">' | Af
häradshövdingen R. Seldén, Robertsfors;

nämndemannen Nils Karlsson, Tavelsjö;

landstingsmannen A. Grenholm, Södra Stortjärn, Överklinten;
handlanden A. Domeij, Fredrika;

landsfiskalen B. Nordin, Dorotea.

Kungörelser angående tid för länsprövningsnämndens sammanträden
komma framdeles att utfärdas.