OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER
LANDSKONTORET

Uppläses i Bjurholms församlings kyrka.

N:r 13. Ang. förordnande av ordförande och kronoombud i Bjurholms
sockens taxeringsnämnd.

Sedan hit anmälts, att nämndemannen N. Belander för tid härefter under
år 1931 på grund av sjukdom vore förhindrad att fungera som ordförande vid
sammanträden med Bjurholms sockens taxeringsnämnd, har Kungl. Maj:ts
befallningshavande denna dag förordnat kronoombudet i samma taxerings¬
nämnd, kassören Axel Johnsson, Bjurholm, att vara ordförande och lantbru¬
karen Viktor Abramsson, Karlsbäck, Bjurholm, att vara kronoombud i Bjur¬
holms sockens taxeringsnämnd.

Umeå i landskontoret den 27 april 1931.

NILS G. RINGSTRAND.
Axel Rudberg.

Umeå 1931 - Larsson & C:s Tryckeri