OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

JALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 12 - 1931

N:r 12, Angående förordnande av kronoombud i taxeringsnämnden för
Lycycksele sockens södra taxeringsdistrikt.

Sedan ordföranden i taxeringsnämnden för Lycksele sockens södra taxe¬
riringsdistrikt, landsfiskalen Gustaf Lindström, hit anmält, att kronoombudet i
ssamma taxeringsnämnd, skogsförvaltaren Gust. Lindahl i Lycksele, på grund
avv sjukdom vore förhindrad att deltaga i pågående sammanträden med taxe¬
riringsnämnden, har Kungl. Maj:ts befallningshavande velat härigenom förordna
haemmansägaren Oskar Samuelsson, Knaften, att vid förfall för Lindahl vara
kroronoombud i taxeringsnämnden för Lycksele sockens södra taxeringsdistrikt.

Umeå i landskontoret den 14 april 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Allan Rietz. Gustaf Hultman.

Umeå 1931 - Larsson & C:s Tryckeri