OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A N:r 11 - 1931

Uppläses i Stensele församlings kyrka.

N:r 11. Angående försäljning av visst område av kronoparken Jovan i
Stensele socken.

I enlighet med föreskrift i nådigt brev den 6 mars 1931 utbjuder Kungl.
Maj:ts befallningshavande härmed av kronoparken Jovan i Stensele socken lä¬
genheten Rånäset till salu under hand.

Lägenheten Rånäset är belägen vid Juktån, 40 kilo nia kör från Stensele
kyrka, 8 kilometer från Åskilje järnvägsstation och 16 kilometer från Gunnarns
kvarn. Från lägenheten leder en 1,8 kilometer lång utfartsväg till allmänna
landsvägen Lycksele—Stensele. Lägenhetens areal utgör 20,41 hektar och be¬
står av 1,36 hektar åker, 0,70 hektar tomtmark, 0,72 hektar gärdesbackar, 0,48
hektar äng, 16,56 hektar skogsmark och 0,59 hektar väg m. m.

Lägenheten har vid värdering åsatts ett saluvärde av 5,000 kronor.

Tillträdet sker den 14 mars 1932.

Förseglade, skriftliga köpeanbud skola, försedda med intyg av två perso¬
ner angående anbudsgivarens egenhändiga underskrift, ingivas till Kungl.
Maj:ts befallningshavande, som kommer att pröva avgivna, ovannämnda salu¬
värde ej understigande anbud, sedan fjorton dagar förflutit från det lägenheten
blivit genom kungörelse i tidning salubjuden.

Beträffande försäljningsvillkoren i övrigt gäller utöver vad som stadgas i
nådiga förordningen den 6 juni 1929 angående försäljning i visst fall av kro¬
noegendom m. m. att köparen medgives rätt att använda lägenhetens nuvaran¬
de utfartsväg över kronoparken Jovan utan skyldighet för kronan att under¬
hålla samma väg, att köpare skall vara skyldig att utan ersättning tåla skada
och intrång å lägenheten genom en över densamma framdragen, Åskilje elek¬
triska förening u. p. a. tillhörig elektrisk ledning, att i försäljningen icke ingå
å lägenheten befintliga, enskilda tillhöriga byggnader och anläggningar, att
köpare skall tåla de eventuella smärre jämkningar i gränser och areal, som
kunna komma att bestämmas vid lägenhetens avstyckning samt att lägenheten
överlåtes i det skick, vari den vid tillträdet befinner sig.

Vidare upplysningar angående försäljningen kunna erhållas genom lands¬
fiskalen i Stensele distrikt, adress: Stensele, hos vilken kartor och övriga hand¬
lingar rörande försäljningen under närmaste tiden finnas tillgängliga.

Umeå i landskontoret den 9 april 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:
Elof Huss. Elis Almgren.

Umeå 1931 - Larsson & C:s Tryckeri