OCR Output

Ö 1931 den 4 april. N:r 9, 10

Vederbörande landsfiskaler anmodas härigenom att för behörig känne¬
dom anslå denna kungörelse vid tingsställena inom respektive tingslag.

Umeå i landskontoret den 4 april 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elof Huss. Elis Almgren.

Uppläses i Burträsks församlings kyrka.

N:r 10. Kungörelse angående förordnande av kronoombud i Burträks
sockens nedre taxeringsnämnd.

Sedan inspektoren Valfr. Wallmark i Bodbysund på därom gjord fram¬
ställning erhållit befrielse från uppdraget att vara kronoombud i taxerings¬
nämnden för Burträsks sockens nedre taxeringsdistrikt, har Kungl. Maj:ts be¬
fallningshavande denna dag förordnat kommunalfullmäktiges ordförande
Oskar Olsson i Bygdeträsk att vara kronoombud i samma taxeringsnämnd för
äro.

Umeå i landskontoret den 8 april 1931.

NILS G. RINGSTRAND.
Axel Rudberg

käk —— sö Allard Ryti SARA

Umeå 1931 - Larsson & C:s Tryckeri