OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER
LANDSKONTORET

N:r 8. Kungörelse angående ändring av 14 8 fjärde stycket sista me¬
ningen i lagen om allmän pensionsförsäkring.

Till vederbörandes kännedom kungöres härmed följande:

Genom lag den 6 mars 1931 (n:r 27), som träder i kraft instundande
1 juli, har, bland annat, 14 8 fjärde stycket sista meningen i lagen om allmän
pensionsförsäkring erhållit följande ändrade lydelse: Restlängd över oguldna
avgifter skall avlämnas före den 16 januari nästföljande år.

Ändringen innebär borttagande av bestämmelsen att restlängd över
grundavgifter skall avlämnas till den myndighet, som har att ombesörja av¬
gifternas indrivning. Härav följer jämlikt kungl. kungörelsen den 14 maj 1915
angående indrivning av de i lagen om allmän pensionsförsäkring omförmälda
pensionsavgifter m. m. ( n:r 270), att beträffande ifrågavarande restlängder
komma att gälla de i kommunallagarna meddelade föreskrifterna om avläm¬
nande av restlängd över oguldna kommunalutskylder. Restlängd över berörda
avgifter skall alltså å landet och i stad, där magistraten eller viss ledamot av
magistraten ej är överexekutor, översändas till vederbörande länsstyrelse och
i annan stad till magistraten, varpå dessa myndigheter efter verkställande av
erforderliga anteckningar hava att befordra restlängderna till den utmätnings¬
man, som skall verkställa indrivningen.

Umeå i landskontoret den 31 mars 1931.,

På Länsstyrelsens vägnar:

Allan Rietz. Elis Almgren.

Umeå 1931 - Larsson & C:os Tryckeri