OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 7.- > 1931

Uppläses i Bjurholms församlings kyrka.

N:r 7. Angående försäljning av krononybygget 1/16 mantal Viänget
n:r 1 eller Änäset i Bjurholms socken.

Genom offentlig auktion, som förrättas å landsfiskalskontoret i Bjurholm
måndagen den 13 instundande april kl. 10 förmiddagen, kommer att till för¬
säljning för ett pris, icke understigande 200 kronor, utbjudas åbolediga krono¬
nybygget 1/16 mantal Viänget n:r 1 eller Ånäset i Bjurholms socken.

Försäljningsvillkoren äro i övrigt:

Kungl. Maj:t och kronan ikläder sig icke annan hemulsskyldighet än
återbäring av köpeskillingen;

köpeskillingen betalas inom nittio dagar efter auktionen;

köparen ikläder sig alla med köpet och dess lagfarande förenade kost¬
nader;

till säkerhet för köpeskillingens erläggande skall vid auktionen avlämnas
en av minst två personer, en för bägge och bägge för en, såsom för egen skuld
ingången samt bevittnad och till vederhäftigheten styrkt borgen;

högsta anbudets antaglighet kommer att prövas av Kungl. Maj:ts befall¬
ningshavande;

köpebrev utfärdas av Kungl. Maj:ts befallningshavande, så snart anbud
blivit antaget och köpeskillingen erlagd;

tillträdet till hemmanet äger rum å dag, då köpebrev utfärdas.

Umeå i landskontoret den 23 mars 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elof Huss. G. Wik.

Umeå 1931 - Larsson & C:s Tryckeri