OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER
LANDSKONTORET

N:r 6. Angående särskild prövningsnämnds sammanträde.

För prövning av anförda besvär rörande dubbeitaxering m. m. samman¬
träder särskilda prövningsnämnden för länet å länsstyrelsen fredagen den 13

februari 1931 kl. 2 e. m.
Umeå i landskontoret den 10 februari 1931.

NILS G. RINGSTRAND.

Axel Rudberg

Umeå 1931 - Larsson & C:os Tryckeri