OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN AA, N:r öre xf031

Uppläses i Vilhelmina församlings kyrkor.

N:r 5. Angående förordnande av ordförande i Dikanäs och Malgomajs
taxeringsnämnder.

Sedan komministern A. E. Stjernholm, Vilhelmina, på därom gjord fram¬
ställning erhållit befrielse från uppdraget att vara ordförande i 1931 års taxe¬
ringsnämnd för Dikanäs taxeringsdistrikt, har Kungl. Maj:ts befallningsha¬
vande dels med återkallande av det för t. f. landsfiskalen F. J. V. Löfroth den
25 november 1930 utfärdade förordnande att vara ordförande i taxerings¬
nämnden för Malgomajs taxeringsdistrikt förordnat nämnde Löfroth att vara
ordförande i taxeringsnämnden för Dikanäs taxeringsdistrikt, dels ock förord¬
nat överläraren E. Petré, Vilhelmina, att vara ordförande i 1931 års taxerings¬
nämnd för Malgomajs taxeringsdistrikt.

Umeå i landskontoret den 3 februari 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Axel Rudberg. Elis Almgren.

Umeå 1931 - Larsson & C:os Tryckeri