OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 4 - 1931

Uppläses i länets kyrkor.

N:r 4. Kungörelse angående uppskattning av roteringsbesväret.

Till allmän kännedom kungöres härmed att Kungl. Maj:ts Befallnings¬
havande kommer i enlighet med bestämmelserna i lagen den 27 maj 1921 om
ändring i vissa delar av lagen den 2 december 1892 angående lindring i rust¬
nings- och roteringsbesvären m. m. att under innevarande år bestämma rust¬
nings- och roteringsbesvärens värde för åren 1932—1936 beträffande samtliga
inom länet befintliga rusthåll eller rotar; och äga deltagare i rusthåll eller
rote, som icke på grund av bestämmelse uti nådiga kungörelsen den 27
januari 1922 (n:r 13) genom landsfiskalen i orten avfordras uppgift rörande
de jämlikt kontrakt utgående förmåner, att före den 1 april detta år till samma
landsfiskal avlämna eller insända sådan uppgift enligt formulär, som tillhan¬
dahålles genom landsfiskalen. ;

Umeå i landskontoret den 27 januari 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:
Elof Huss. G. Wik.

Umeå 1931 - Larsson & C:os Tryckeri